Koorindeling en microfoonnummers

monitor  Links (AUX 3) is G monitor Rechts (AUX 4) is H
Ingrid Janet René Gert-Jan Esther Henk Z HenkM Wim Hans W
21 35 27/36 39 22/38 37 40 41 42
Erna Lisette Gusta Trudy Jeanet Jezien Yvonne Gerlinde Mir. E Mir.G
12 13 34 14 15 16 33 17 26 28 29 30 31
Rinette Marianne Angelien Gerrie
6 4 3 9 10 11 27 22 23 24 25
Gea Giny Germa Eugenie Rita Mariëlle Ryna Jolanda
1 2 7 8 5 21 18 19 20
monitor  Koor (AUX 1) is E monitor  Solo (AUX 2) is F
1 8 8 Sopraan Solist 1 Solist 2
9 16 8 Sopraan 47 48
17 24 8 Alt
25 32 8 Alt
33 34 2 Sopraan
35 39 5 Tenor
40 42 3 Bas
43 46 4 Vrij
47 48 2 Solist
49 52 4 Vrij
52